วิดีโอเกษตร » เกษตรผสมผสาน แค่ 1 ไร่ สร้างรายได้ปีละ 2 แสน | เกษตรสัญจร

เกษตรผสมผสาน แค่ 1 ไร่ สร้างรายได้ปีละ 2 แสน | เกษตรสัญจร

1 ธันวาคม 2023
252   0

เกษตรผสมผสาน แค่ 1 ไร่ สร้างรายได้ปีละ 2 แสน | เกษตรสัญจร


เกษตรผสมผสาน คือ การทำการเกษตรที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยกิจกรรมแต่ละชนิดจะเกื้อกูลกันอย่างเป็นวงจร เช่น อาหาร แร่ธาตุ อากาศ พลังงาน เป็นต้น เกษตรผสมผสานเป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ประโยชน์ของการทำเกษตรผสมผสาน

 • เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ลดต้นทุนการผลิต โดยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง
 • เพิ่มรายได้ ลดความเสี่ยง และเกิดความยั่งยืนทางการเกษตร
 • รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

รูปแบบของการทำเกษตรผสมผสาน

การทำเกษตรผสมผสานสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของเกษตรกร โดยรูปแบบที่นิยมมีดังนี้

 • เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นรูปแบบเกษตรผสมผสานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแนวทางไว้ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
  • พื้นที่ 30% เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย
  • พื้นที่ 30% เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าว พืชผัก
  • พื้นที่ 30% เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว เป็ด ไก่
  • พื้นที่ 10% เป็นพื้นที่สระน้ำ
 • เกษตรแบบผสมผสานระหว่างพืชกับสัตว์ เป็นรูปแบบเกษตรผสมผสานที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ร่วมกัน เช่น การปลูกผักในนาข้าว การปลูกพืชผักร่วมกับการเลี้ยงปลา เป็นต้น
 • เกษตรแบบผสมผสานระหว่างพืชกับพืช เป็นรูปแบบเกษตรผสมผสานที่ปลูกพืชหลายชนิดร่วมกัน เช่น การปลูกพืชผักนานาชนิด การปลูกไม้ผลร่วมกับพืชผัก เป็นต้น

ปัจจัยสำคัญในการทำเกษตรผสมผสาน

การทำเกษตรผสมผสานประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทำเกษตรผสมผสาน
 • การเตรียมความพร้อมของเกษตรกรทั้งด้านทุน แรงงาน และที่ดิน
 • การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน

ปัจจุบัน การทำเกษตรผสมผสานได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากเป็นแนวทางการทำการเกษตรที่ยั่งยืนและสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคง