วิดีโอเกษตร » (คลิป) เกษตรไทยไอดอล | EP.150 ตอน สวนเกษตรผสมผสาน

(คลิป) เกษตรไทยไอดอล | EP.150 ตอน สวนเกษตรผสมผสาน

8 ธันวาคม 2023
285   0

(คลิป) เกษตรไทยไอดอล | EP.150 ตอน สวนเกษตรผสมผสาน | 30 พ.ย.61


สวนเกษตรผสมผสาน คือ การทำการเกษตรที่ผสมผสานกันระหว่างการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง บนพื้นที่เดียวกัน โดยกิจกรรมแต่ละชนิดจะเกื้อกูลกันอย่างเป็นวงจร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้ให้กับเกษตรกร

หลักการสำคัญของเกษตรผสมผสาน คือ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้แรงงานที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ของเกษตรผสมผสาน มีดังนี้

 • เพิ่มความมั่นคงทางอาหารและรายได้ให้กับเกษตรกร
 • ช่วยลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
 • ช่วยลดต้นทุนการผลิต
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
 • รักษาสภาพแวดล้อม

ตัวอย่างของเกษตรผสมผสาน เช่น

 • การปลูกพืชผักสวนครัวร่วมกับการเลี้ยงไก่ไข่
 • การปลูกไม้ผลร่วมกับการเลี้ยงปลาในบ่อ
 • การปลูกข้าวร่วมกับการเลี้ยงเป็ด
 • การปลูกพืชตระกูลถั่วร่วมกับการเลี้ยงวัว

แนวทางการทำเกษตรผสมผสาน

การทำเกษตรผสมผสานสามารถทำได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ ชนิดของพืชและสัตว์ที่เลี้ยง ทุนทรัพย์ และแรงงานที่มี โดยทั่วไปแล้ว การทำเกษตรผสมผสานจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลักๆ ดังนี้

 • เกษตรทฤษฎีใหม่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ดังนี้

  • พื้นที่ 30% ปลูกข้าว
  • พื้นที่ 30% ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่
  • พื้นที่ 30% เป็นสระน้ำ
  • พื้นที่ 10% เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่อื่นๆ
 • เกษตรผสมผสานแบบผสมผสาน เป็นการทำเกษตรผสมผสานที่ผสมผสานกันระหว่างพืช สัตว์ และประมง ตามความเหมาะสมของพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ

 • เกษตรผสมผสานแบบวนเกษตร เป็นการทำเกษตรผสมผสานที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในระบบนิเวศที่เกื้อกูลกัน

การทำเกษตรผสมผสานเป็นแนวทางการทำการเกษตรที่ยั่งยืน สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : Youtrube PAYAI TV  รายการเกษตรไทยไอดอล


บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง