ท่องเที่ยว » เที่ยว! วัดพุทธาวาส ภูสิงห์  อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 

เที่ยว! วัดพุทธาวาส ภูสิงห์  อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 

4 กุมภาพันธ์ 2023
1421   0

เที่ยว! วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

วัดพุทธาวาส ภูสิงห์

วัดพุทธาวาส ภูสิงห์


วัดพุทธาวาสภูสิงห์” มีสถานะเป็น “ที่พักสงฆ์” ห่างจากตัวจังหวักกาฬสินธุ์ 34 กิโลเมตร แต่เนื่องจากเป็นที่พักสงฆ์มาเป็นเวลานับ 100 ปีชาวบ้านจึงเรียกชื่อสถานที่แห่งนี้ตามความคุ้นเคยว่า “วัดภูสิงห์” วัดพุทธาวาสภูสิงห์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย นามว่า “พระพรหมภูมิปาโล” เป็นพุทธรูปองค์ใ์หญ่ขนาดหน้าตักกว้าง 10.50 เมตรความสูงรวม 17.80 เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2511 เป็นพระพุทธรูปมิ่งเมืององค์หนึ่งของชาวพุทธจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการดำริสร้างของนายบุรี พรหมลกัขโณ อดีตผู้ว่า ราชการจงัหวดักาฬสินธุ์ได้รับความเมตตาให้คำปรึกษาจากพระสุขุมวาทเวที (สุข สุขโณ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ความเสียสละ ความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

วัดพุทธาวาส

วัดพุทธาวาสภูสิงห์ตั้งอยู่บ่นไหล่ภูสิงห์ มีความสูงจากระดับพื้นดิน 146 เมตร และ สูงจากระดับน้ำทะเล 346 เมตร สามารถมองเห็นภูมิทัศน์ในระยะไกลได้รอบด้าน, ด้านทิศตะวันออก สามารถมองเห็นภูค่าว ภูเป้ง ภูปอ ภูคุ้มข้าว และเป็นจุดชมตะวันรับอรุณที่สวยงาม, ด้านทิศใต้ สามารถมองเห็นชุมชนเทศบาลตำบลโนนบุรี และหมู่บ้านต่างๆเรียงรายเหมือนภาพงานศิลปะ, ด้านทิศตะวันตก สามารถมองเห็นเขื่อนลำปาว ภูคันโท สะพานเทพสุดา และเป็นจุดชมตะวันตกดินที่งดงามยิ่ง, ด้านทิศเหนื่อ สามารถมองเห็นเทือกเขาภูพานที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้า การเดินทางขึ้นบนยอดเขาสามารถขึ้นได้ 2 ทาง คือ ทางบันไดสวรรค์จำนวน 654 ขั้น และทางถนนลาดยาง ระยะทาง 2 กิโลเมตร

วัดพุทธาวาส ภูสิงห์

ขอบคุณรูปภาพสวยๆ จาก Facebook สายันต์- ก้อย เพชรรัตน์

ปัจจุบันนี้ วัดพุทธาวาสภูสิงห์เป็นวัดสาขาของ “วัดไตรภูมิ” อยู่ในความดูแลของคณะสงฆ์อำเภอสหัสสขันธ์ โดยมี “พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ ดร.” เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสสขันธ์เป็นประธาน เป็นศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม มีประเพณีสำคัญประจำปี คือประเพณีสรงน้ำพระ ถวายผ้าอังสะพระพุทธรูปในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน ของทุกปี และประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีขบวนนางฟ้าเทวดา นำพระภิกษุสงฆ์จำนวน 500 รูป เดินลงจากภูเขาเพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันเสาร์แรกหลังออกพรรษา

วัดพุทธาวาส ภูสิงห์

ขอบคุณรูปภาพสวยๆ จาก Facebook สายันต์- ก้อย เพชรรัตน์

วัดพุทธาวาส ภูสิงห์

ขอบคุณรูปภาพสวยๆ จาก Facebook สายันต์- ก้อย เพชรรัตน์

วัดพุทธาวาส ภูสิงห์

ขอบคุณรูปภาพสวยๆ จาก Facebook สายันต์- ก้อย เพชรรัตน์

วัดพุทธาวาส ภูสิงห์

ตั้งอยู่บนไหล่เขาภูสิงห์ด้านทิศใต้ เลขที่ 33 หมู่ 7 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.buddhawas.com, เพจ วัดพุทธาวาสภูสิงห์
ขอบคุณรูปภาพสวยๆ จาก Facebook สายันต์- ก้อย เพชรรัตน์


บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง